• จานเพาะเชื้อ พลาสติก ขนาด90x15 มม
    29.00 บาท
  • Petri Disc 90*15 mm. Sterile , Peel bag press sticker LAPMA on top and inner box
    35.00 บาท