สินค้าวิทยาศาสตร์

เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 • Laminar Flow
  230,000.00 THB
 • Laminar Flow
  150,000.00 THB
 • Clean Bench
  80,000.00 THB
 • Clean Bench
  65,000.00 THB

สินค้าผู้สูงอายุและสุขภาพ

 • ชักโครกอัตโนมั้ติ
  39,500.00 THB